گابیون

گابیون

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مصالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند. با  توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است. توری های گابیون بیشتر در سدسازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز، کف آبراهه ها کاربرد یادی دارد و البته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است.

این توری را از ارتفاع 1 تا 4 متر و مفتول 2 ، 2.5 و 3 میلیمتر و چشمه 6*5 و 10*8 و با توجه به نوع در خواست مشتری تولید میکنیم.

کاربرد گابیون :

1 – مهار سنگها

2- موج شکن

3- پوشش دهی لوله ها برای جلوگیری از پوسیدگی

4- مهار دیوارهای سنگی

5- مقاوم کردن بناهای سست

6- دیوار حائل

مشخصات گابیون :

نوع مفتول : گالوانیزه گرم

چشمه توری : 10*8 ، 6*5 ( مخصوص سنگهای ریز )

ارتفاع : 1 تا 4 متر

وزن هر رول : از 150 کیلو تا 700 کیلو ( بستگی به نوع درخواست مشتری )

هر رول به طور نرمال 40 الی 50 متر میباشد.