انواع توری باغی عبارتند از :

  1. گابیون ( توری شش ضلعی )
  2. گابیون روکشدار ( توری شش ضلعی )
  3. توری مرغی
  4. توری حصاری زنجیره ای (فنس)
  5. توری حصاری زنجیره ای روکشدار ( فنس روکشدار )
  6. توری کلاسیک
  7. توری جوشی