انواع مدل های توری مرغی موجود در بازار عبارتند از :

  • توری مرغی چینی

چینی گالوانیزه سرد ( سبک ، سنگین )

چینی گالوانیزه گرم ( سبک ، سنگین )

  • توری مرغی ایرانی

ایرانی گالوانیزه گرم ( سبک ، سنگین )

ایرانی گالوانیزه سرد ( سبک ، سنگین )