جنس مفتول سیم خاردار به طور استاندارد گالوانیزه گرم استفاده میشود.