سایز مفتول سیم خاردار خطی به طور استاندارد 2.5 میلیمتر و سایز خار آن 2 میلیمتر می باشد .