سیم خاردار های حلقوی با قطر های 60 و 90 سانتیمتر تولید می شوند.